WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

23.01.2013 16:46

Wysoce niepokojące wyniki kontroli

Będą zmiany kadrowe w ZGWW?

Międzyzdroje) W ubiegłym tygodniu pisaliśmy w kilku słowach o efektach kolejnego badania dokumentów przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Szczecinie, która od początku kwietnia do połowy czerwca br. prowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Związku Gmin Wyspy Wolin (ZGWW) w Międzyzdrojach za lata 2008-2011. W pokontrolnym wystąpieniu prezes RIO, Józef Chodarcewicz zawarł mnóstwo stwierdzonych tam nieprawidłowości i uchybień. Poprzednio RIO kontrolowało ZGWW w 2008 r. za okres miniony i wówczas także wykazano nieprawidłowości z których nie wszystkie po latach usunięto. Sytuacja więc niezmiennie nie ulega poprawie, co wymaga jak się wydaje pilnych zmian kadrowych. Natomiast związkiem kierują znane międzyzdrojskie postaci. Przewodniczącym Zarządu ZGWW jest międzyzdrojski radny Rafała Wolny, a Główną Księgową ZGWW Ewa Bączek (do niedawna żona byłego komendanta policji, a obecnie komendanta Straży Miejskiej w Międzyzdrojach) – oboje na zdjęciu. Co ciekawe podczas spotkania członków zarządu ZGWW (w tym burmistrzów Międzyzdrojów – Leszka Dorosza i Wolina – Eugeniusza Jasiewicza) do jakiego doszło 17 września wedle kilku obecnych tam osób można było odnieść wrażenie, że sprawę wyników kontroli zamierza się zamieść pod dywan.

Nieprawidłowości i uchybienia wykazane teraz przez RIO ujęto na 47 stronach pokontrolnego wystąpienia z dnia 9 sierpnia br. Prezes RIO wymienia wśród nich m.in. niechronologiczne ujmowanie zdarzeń, jakie wystąpiły w poszczególnych okresach sprawozdawczych; niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych; niesporządzanie zestawień zobowiązań na koniec danego roku budżetowego; niewykazywanie w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań, zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych; brak spójności pomiędzy zapisami dokonanymi w ewidencji księgowej, a treścią dowodów , ujmowanie w ewidencji księgowej dowodów potwierdzających wydatki niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej; nieprawidłowe naliczanie diet należnych pracownikom z tytułu podróży służbowych; nieprawidłowym przeprowadzaniu i nierozliczaniu inwentaryzacji. Owe nieprawidłowości, uchybienia i niedostosowanie się do obowiązujących przepisów miało różny wymiar we wszystkich praktycznie obszarach funkcjonowania ZGWW. Żeby niue być gołosłownym, dla pełnego obrazu przestawimy niektóre z istotniejszych i te które znamionują niepokojące zjawiska w sferze gospodarowania środkami finansowymi ZGWW. W zakresie spraw organizacyjnych w latach 2008-2011 na 418 dokumentach na łączna kwotę blisko 278 tys zł nie umieszczono dat ich wpływu do siedziby Związku, czym naruszono stosowne przepisy.

W sprawozdawczości łączono stan środków na rachunku budżetu jednostki z środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe za 2008 i 2009 r przekazywano do RIO w wersji elektronicznej z opóźnieniem wynoszącym od 4 do 153 dni. Stwierdzono też przypadki niewykazywania w latach 2008-2011 w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań niewymagalnych (na blisko 120 tys. zł) i wymagalnych (blisko 5 tys. zł). Wykazywano również dane niezgodne z ewidencja księgową (np. przy zakupie usług pozostałych blisko 20 tys zł zamiast niespełna 38 tys zł, w wynagrodzeniach osobowych 0,00 zamiast 1,6 tys zł, przy zakupie materiałów prawie 10 tys. zł zamiast ponad 15 tys zł). W latach 2008-2011 nie sporządzano w ZGWW i nie przekazywano do szczecińskiego RIO bilansu z wykonania budżetu Związku., a w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki za 2009 r nie wykazano np. lokaty w kwocie 150 tys. zł zlikwidowanej w marcu 2010 r.

W zakresie rachunkowości nie urządzano niektórych kont przez co w sposób jednoznaczny nie można określić nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą wykazano w sprawozdaniach o nadwyżce/deficycie (2009 r – ponad 216 tys, zł; 201 r – ponad 198 tys zł; 2011 r – prawie 239 tys. zł). Stwierdzono wielokrotne mylenie zapisów na poszczególnych kontach analitycznych. Prowadzono niewłaściwie ewidencję wypłat diet oraz wypłat ryczałtów członków Zgromadzenia, Zarządu Związku i Przewodniczącego Zarządu. W tym zakresie zdarzały się też takie „kwiatki” jak wypłacenie członkom Zarządu Związku w dniu 1 lutego 2008 r diet za posiedzenie w dniu 28 stycznia 2008 r...które w ogóle nie miało miejsca. Występowały również niezgodności pomiędzy kwotami dokonanych naliczeń, a kwotami dokonanych wypłat. W 2008 r stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji naliczania wypłat wynagrodzeń należnych pracownikom Związku. W latach 2008-2011 ewidencję księgową na koncie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami prowadzono w sposób nieprawidłowy i uniemożliwiający weryfikację prawidłowości zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. W 2008 r stwierdzono nieprawidłowości w 25 przypadkach na kwotę blisko 57 tys zł. Dotyczyło to zarówno ujęcia na niewłaściwych kontach analitycznych , jaki i m.in. niezgodności co do kwot, wobec treści dokumentu źródłowego. W 2009 r stwierdzono 24 takie przypadki na łączną kwotę blisko 74 tys zł.(w 3 z nich na kwotę 37 tys zł operacje gospodarcze ujęto niezgodnie co do kwot, z treścią dokumentu źródłowego). Tego typu niezgodności w 2010 r było 26, a w 2011 – 10. zapisy na koncie „rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” nie były dokonywane na bieżąco, a wykazane na dzień 31 grudnia 2008, 2009, 2010 i 2011 salda nie przedstawiały faktycznego stanu zobowiązań Związku.

Kolejną sferę nieprawidłowości stwierdzono przy udzielaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet wydatków. Przykładem może być choćby fakt braku rozliczenia do dnia kontroli (27.04.2012) zaliczki w kwocie 2,3 tys zł pobranej w 2009 r na poczet zwrotu przez pracodawcę kosztów studiów podyplomowych pracownika. Inne złamanie przepisów to brak rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 2 tys. zł pobranej 3 lutego 2011 r z przeznaczeniem na zakup materiałów. W dniu 31 grudnia 2011 r Główna Księgowa Związku zwróciła się z prośbą o uznanie tej pobranej zaliczki za zaliczkę stałą przeznaczoną na zakup materiałów w 2012 r z możliwością jej rozliczenia do 31 grudnia 2012 r na co wyraził zgodę Przewodniczący Związku. Kontrolujący z RIO stwierdzili, iż z tej zaliczki z lutego 2011 r nie dokonano wydatków na które zaliczka była przeznaczona, a w trakcie 2011 r z przeznaczeniem na zakup materiałów pracownik pobrał łącznie 6.zaliczek. Bywało też, że liczne inne zaliczki rozliczano nieterminowo lub wcale ich nie rozliczono do czasu przeprowadzonej przez RIO kontroli. Wielokrotnie mylono także konta i kwoty faktycznie pobranych zaliczek i kwot wydatkowanych. Bałagan w tym zakresie doprowadzał do sytuacji takich, że np. zwracano zaliczkę w wysokości 5 tyś zł , której w poprzednim roku budżetowym w ogóle nie ujęto na koncie. Inny przykład? - pobrana zaliczka w kwocie ponad 2,2 tys zł figurowała na koniec roku 2011 na koncie byłego pracownika, który nie pracował w Związku już od marca 2011 r.

Następne m.in. nieprawidłowości dotyczyły ewidencjonowania dochodów z tytułu składek członkowskich, zdarzały się dwukrotne zamiast pojedyńcze wpisy z tytułu odsetek od lokaty krótkoterminowej, nieprawidłowo ujmowano koszty, dokonywano błędnych zapisów w księgach rachunkowych, ujmowano w ewidencji księgowej wydatki nieudokumentowane dokumentem (np. remont łazienki za ok. 3 tys zł), ujmowano w ewidencji wydatki za wyżywienie (np. ok. 5,7 tys zł) na podstawie rachunków w euro, nieprawidłowo rozliczano wydatki kosztów podróży służbowych, czy też rozliczano wydatki na podstawie paragonów , które nie miały cech dowodu księgowego. Inne np. naruszenia przepisów to kuriozalne podniesienie w 2011 r. przez Przewodniczącego Zarządu Związku swojego własnego wynagrodzenia ustalonego wcześniej uchwałą Zgromadzenia Związku czy też wypłacanie Przewodniczącemu Związku w latach 2009 -2011 nagród na łączną kwotę ok.5,2 tys zł Wypłacano też pracownikowi dla przykładu zaliczkę w listopadzie 2011 r w wysokości 4 tys zł na poczet jego poborów za luty 2012 r. , czy też kolejne 4 tyś w grudniu tego roku za marzec roku następnego. Kolejnych przykładów można by mnożyć... Za większość nieprawidłowości i uchybień, w myśl przepisów odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i przewodniczący Zarządu Związku - z racji nadzoru.

Część negatywnych ustaleń RIO została wyeliminowana. Związek Gmin Wyspy Wolin 7 września wysłał też na ręce prezesa RIO Józefa Chodarcewicza pismo z „Harmonogramem prac mających na celu usunięcie nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli RIO” podpisane przez Główna księgową ZGWW Ewę Bączek. Nie zmienia to zasadniczej postaci rzeczy, że z długotrwałym totalnym bałaganem w tej jednostce najwyższy czas skończyć.

  • Efekty kontroli były dla Zarządu ZGWW ogromnym zaskoczeniem. Co jakiś czas Główna Księgowa Związku przedkładała Zarządowi sprawozdania finansowe i nigdy nie było żadnych zagrożeń. Po kontroli RIO w 2008 r według informacji Głównej Księgowej wszystkie uchybienia były naprawione. Teraz część obecnych nieprawidłowości już usunięto, a Zarząd napisał do RIO pismo o dokonanie rekontroli na początku 2013 r. Główna Księgowa, która otrzymała naganę od Przewodniczącego Zarządu zapewnia, że naprawi wszystkie uchybienia do połowy października br. – powiedział nam 24 bm. Leszek Dorosz , burmistrz Międzyzdrojów.

W tej chwili ważna jest faktyczna weryfikacja tego co obecnie poprawia Główna Księgowa Związku – krótko dodał w tej sprawie Rafał Wolny, przewodniczący Zarządu ZGWW.

 

Tekst KMN ; foto kamieńskie info

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja

Sprzedam w dobrej cenie znakomite lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana niedawno ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Konsultacje okulistyczne

Prof. dr hab. n. med.

Olgierd Palacz

Przyjmuje raz w miesiącu.

Rejestracja w Przychodni Lekarskiej

Tadeusz Czajka

Tel. 91 321 94 44

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

Gabinet stomatologiczny

Lek. stom. J. Burzyńska-Kowalska

  • kompleksowe leczenie stomatologiczno-protetyczne, wybielanie zębów, periodentologia, zabiegi z medycyny estetycznej

                Godziny przyjęć

od poniedziałku do czwartku godz. 12:00- 18:00

tel. 91 321 85 70, 604 081 631

Świnoujście, ul. Monte Cassino 2

    

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

WYSPIARZ niebieski