WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

12.09.2020 7:49

Znamy pierwsze propozycje inwestycji do Krajowego Plan Odbudowy - ruszają konsultacje

Konsekwentne przekształcanie Pomorza Zachodniego w zielony region, budujący siłę gospodarki na umiejętnym i zrównoważonym czerpaniu z zasobów, proekologiczne przedsięwzięcia pokroju zachodniego drogowego obejścia Szczecina, Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich w Przelewicach czy inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową i zdrowotną. To niektóre z projektów oraz celów zaproponowanych przez Województwo Zachodniopomorskie do Krajowego Planu Odbudowy. Stworzony przez Unię Europejską mechanizm w naszym kraju ma mieć budżet sięgający 57 mld euro. Pieniądze mają trafić na inwestycje oraz reformy, które zminimalizują negatywne skutki pandemii oraz uodpornią na podobne kryzysy w przyszłości.

 

Wartość całego Europejskiego instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to ponad 670 mld euro, a 57 mld euro ma trafić do polskiej gospodarki. Na prośbę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorząd województwa zachodniopomorskiego zgłosił pierwsze propozycje.

- Kilka tygodni, które otrzymały samorządy województw z pewnością nie wystarczą, by wspólnie z partnerami samorządowymi i społeczno-gospodarczymi doprecyzować składane propozycje. Pracę nad Krajowym Planem Odbudowy traktujemy jako proces ciągły. Zakładamy, że w kolejnych tygodniach i miesiącach samorządy województw będą zgłaszać i aktualizować swoje postulaty oraz propozycje, a także formułować uwagi do przedsięwzięć proponowanych przez rząd. Nie znamy jednak rządowych priorytetów, na których opierał się będzie polski Krajowy Plan Odbudowy – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Rekomendacje wpisują się więc w oczekiwania Unii Europejskiej, która wskazywała, że krajowe Plany powinny zawierać przede wszystkim propozycje reform oraz przedsięwzięć publicznych, w strefach które pokazały słabość i okazały się niewydolne w trakcie pandemii COVID-19. Pomorze Zachodnie zaproponowało inwestycje, które – finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy – pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.

ZACHODNIOPOMORSKIE PROPOZYCJE DO KPO

Modelowy Zielony Region

Region racjonalnie korzystający z zasobów naturalnych, ze świadomymi ekologicznie mieszkańcami, energetyką opartą na źródłach odnawialnych i transporcie przyjaznym środowisku, to cele rozwoju Pomorza Zachodniego zgodne z Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Krajowy Planu Odbudowy może pomóc w realizacji tych działań.

 

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą posłużyć w realizacji m.in. następujących projektów:

- Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich w Przelewicach – główny ośrodek edukacji ekologicznej i promocji zielonej transformacji,

- rozwój infrastruktury turystycznej zapewniającej uprawianie turystyki aktywnej (turystyka rowerowa, jeździectwo, turystyka wodna, w tym żeglarstwo i kajakarstwo, nordic walking) oraz stworzenie długodystansowych szlaków turystycznych łączących różne formy atrakcji turystycznych,

- rozwój źródeł energii odnawialnej i pozwalającej na magazynowanie energii

- modernizacja ciepłownictwa miejskiego, termomodernizacja budynków publicznych, wsparcie budownictwa pasywnego.

- budowa zachodniego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police-Święta w ciągu drogi ekspresowej S6,

- poprawa zarządzania transportem publicznym, niskoemisyjny transport publiczny

- rozwój systemów retencjonowania wody i likwidacja "miejskich wysp ciepła";

 

Cyfrowe Pomorze Zachodnie

Cyfrowa transformacja Pomorza Zachodniego to dalsza eliminacja białych plam w dostępie do internetu, ale i podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w relacjach biznesowych. Inwestycje finansowane z KPO powinny pomóc we wdrażaniu e-usług publicznych służących kontaktom z administracją, służbą zdrowia, czy w edukacji.


Wzmocnienie deinstytucjonalizacji usług społecznych na Pomorzu Zachodnim

Lepiej korzystając z lokalnych zasobów i kadr można skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym, seniorom, trwale chorującym, bezdomnym, osobom uzależnionym czy zmagającą się z kryzysami zdrowia psychicznego młodzieżą i dziećmi. Może temu posłużyć utworzenie systemowego wsparcia społecznego w postaci np. regionalnej sieci asystentów, bazy mieszkań treningowych czy usług wytchnieniowych. Stworzenie sieci współpracy może pomóc w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej, a wiele z tych usług może stać dostępna na obszarach wiejskich i w małych miastach. Część inwestycji mogłaby być ukierunkowana na telemedycynę, telediagnostykę i telerehabilitację.

 

Regionalny program wsparcia zachodniopomorskich NGO

Obecnie środki centralne trafiają do promila NGO. Wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy może pozwolić na przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rozwoju Organizacji, czyli systemowej stabilizacji finansowo - organizacyjnej oraz trwałego rozwoju miejsc pracy w NGOs. Środki pozwoliłyby na budowę kapitałów żelaznych, nabywanie kompetencji w pozyskiwania finansowania poprzez sponsoring czy crowdfunding. Kolejnym etapem działań mogłoby być uruchomienie Lokalnych Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, gdzie dostępna będzie pomoc i poradnictwo prawne czy finansowe.

 

Odrzańska Droga Wodna

Remont oraz modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej do ujścia Nysy Łużyckiej jest konieczna dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, a także aktywizacji gospodarczej terenów nadodrzańskich. Skalę i zakres niezbędnych inwestycji określiła Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez rząd w 2014 r. Działania powinny pozwolić na ponowne otwarcie szczecińskiego portu dla żeglugi śródlądowej i połączenie z Dolnym oraz Górnym Śląskiem, a finalnie umożliwić włączenie Odrzańskiej Drogi Wodnej do Korytarza sieci TEN-T Bałtyk – Adriatyk. Projektem komplementarnym jest przywrócenie wartości przyrodniczej i retencyjnej na Międzyodrzu.

 

Transport kolejowy

Celem inwestycji jest zapewnienie wewnętrznej spójności regionu oraz lepsze skomunikowanie Pomorza Zachodniego z Warszawą i projektowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Propozycje zadań obejmują zwiększenie zasięgu tzw. „szprychy 1” o Połczyn Zdrój, a „szprychy 11” o Świnoujście. Konieczne jest również poprowadzenie do Szczecina kolei Dużych Prędkości czy stworzenia kolejowej obwodnicy dla lotniska w Goleniowie. Wśród kilkunastu projektów niezbędnych dla wewnętrznej spójności regionu są m.in. prowadząca przez Gumieńce i Dobrą do Polic zachodnia kolejowa obwodnica Szczecina oraz stworzenie kolei aglomeracyjnej dla Koszalina, Kołobrzegu i Białogardu. Nie brakuje również wskazania konieczności modernizacji ważnych linii regionalnych, w tym 201 (Runowo Pomorskie - Szczecinek), 273 (tzw. Nadodrzanka) czy 404 (Szczecinek-Kołobrzeg), a także inwestycji dedykowanych transportowi towarowemu.

 

Budowa sieci krajowych i regionalnych tras rowerowych na terenie Pomorza Zachodniego

Środki KPO mogą pomóc w budowie brakujących odcinków tras oraz rozbudowie systemu o trasy regionalne prowadzące do najatrakcyjniejszych miejsc w regionie. Obecne inwestycje na takich krajowych trasach jak Velo Baltica, Trasie Pojezierzy Zachodnich, Blue Velo oraz Starym Kolejowym Szlaku, to koło zamachowe dla rozwoju turystyki aktywnej. Infrastruktura wspomaga odbudowę transportu publicznego dzięki m.in. powiązaniu z koleją, służą rekreacji, a lokalnie pełnią również funkcje komunikacyjne. Wartość inwestycji mogłaby wynieść nawet 463 mln zł.

 

Infrastruktura zdrowia

Tylko kompleksowe inwestycje mogą poprawić warunki świadczeń zdrowotnych, ich dostępności i skuteczności, a także zapewnić bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom. Konieczne jest przygotowanie podmiotów leczniczych na zmiany wywołane kryzysami oraz ich długookresowymi skutkami. Program może być realizowany m.in. poprzez modernizacje, remonty, rozbudowy, przebudowy infrastruktury medycznej i technicznej podmiotów leczniczych. Wsparcia wymaga również baza lokalowa i sprzętowa pogotowia ratunkowego oraz wymiana i doposażenie wyeksploatowanych ambulansów. Środki pomogłyby we wprowadzeniu innowacyjnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 – Etap II

Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wymaga zwiększenia dostępności do wczesnej diagnostyki i wykrywalności zakażeń oraz monitorowania populacji, szczególnie osób w wieku produkcyjnym. Projekt powinien objąć wykonanie testów, dodatkowe wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i medyczne, transport materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych oraz monitorowanie i ocenę efektów podjętych działań prewencyjnych.

 

Rozwój technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, w tym telemedycyny

Usprawnienie działania systemu ochrony zdrowia jest możliwe poprzez upowszechnienie telemedycyny. Konieczne jest zbudowanie narzędzi wspierających elektroniczną obsługę konsultacji medycznych oraz koordynację procesów leczenia, a także wsparcia zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Sporym ułatwieniem byłby regionalny system współpracy lekarzy specjalistów w formie telemedycznego centrum wideokonferencyjnego, a także możliwość udostępniania badań, w tym badań obrazowych i obsługi konsultacji teleradiologicznych.

 

Utworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego w związku ze zwiększeniem zaburzeń psychicznych spowodowanym izolacją społeczną podczas epidemii

W sytuacji epidemiologicznej odnotowuje się wyższy niż zwykle poziom lęku i depresji, niepokoju. Wpływ na to ma izolacja społeczna, obawa przed zakażeniem i zagrożenie utraty pracy. W minimalizowaniu zagrożeń w obszarze zdrowia psychicznego mogą pomóc Centra Zdrowia Psychicznego. Jednostki mogłyby udzielać pomocy w leczeniu i wspierać osoby z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Docelowo, przy wsparciu samorządów lokalnych, Centra mogłyby na poziomie lokalnym oferować pomoc psychologiczną i prowadzić działania doradcze i edukacyjne.

 

Regionalny program rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej

W wyniku pandemii uzdrowiska realnie odczuły straty finansowe. Wzrosły także oczekiwania co do poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. Odpowiedzą na te wyzwania mogą być inwestycje podnoszące standardu obiektów, modernizacja bazy zabiegowej, bazy noclegowej i gastronomicznej, a także dostosowanie do realiów cyfrowych.

 

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej

Celem utworzenia Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej jest integracja działalności badawczo-naukowej i wdrożeniowej oraz intensyfikacja współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami. Efektem mogą być innowacyjne projekty wychodzące naprzeciw przedsiębiorcom. Działalność mogłaby obejmować górnictwo morskie, projektowanie i eksploatację techniczną obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych, czy budowę obiektów offshore oraz konstrukcji wielkowymiarowych.

 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów popegeerowskich

Wsparcie kierowane byłoby na działania skierowane do społeczności zamieszkujących obszary wskazane w programach rewitalizacji. Istotne są nie tylko działania urbanistyczne, ale przede wszystkich te nakierowane na kapitał społeczny. Szczególnie istotna jest konieczność zmierzenia się ze spuścizną popegeerowską i wsparcie inicjatyw na tych terenach. Przy realizacji projektu przewiduje się wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej.

 

Budowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego Kultury Uczenia się Przez Całe Życie, w tym odbudowanie rangi kształcenia zawodowego

Projekt zakłada zbudowanie na poziomie regionalnym systemu współpracy na linii pracodawcy, szkoły zawodowe/branżowe, szkoły wyższe. Działanie pomoże zharmonizować system doskonalenia i awansowania pracowników, a także wymianę informacji o zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wdrażane będą programy wspierające doradztwo zawodowe. Zakłada się m.in. wdrożenie płatnych staży dla uczniów, klasy patronackie, mecenaty, stypendia od przedsiębiorców, doposażenie zakładów pracy i szkół, doszkolenie kadry.

 

Odbudowa kapitału edukacyjnego województwa zachodniopomorskiego

Projekt ma umożliwić kształtowanie umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych uczących się. Działania mogą objąć wzmocnienie istniejących zasobów ale i stworzenie nowych, jak miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Nacisk ma być położony m.in. na kompetencje matematyczne i informatyczne, ale także włączyć młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego, przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju.

 

Do Krajowego Planu Odbudowy zgłoszono także następujące projekty:

- Budowa siedziby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Duńskiej w Szczecinie,

- Program szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej dla populacji w wieku produkcyjnym i osób 65+,

- Modernizacja infrastruktury drogowej przyjaznej dla zrównoważonego transportu zbiorowego i środowiska,

- Zachodniopomorska Sieć Centrów Usług Społecznych.

ZGŁASZAJMY KOLEJNE PROPOZYCJE

Województwo Zachodniopomorskie zachęca partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych do udziału między 10 a 18 września br. w konsultacjach propozycji regionalnych przedsięwzięć, które miałyby zostać objęte Krajowym Planem Odbudowy. Konsultacje prowadzone są w oparciu o stronę internetową na http://www.wzs.wzp.pl/krajowy-plan-odbudowy i będą okazją na doprecyzowanie i uzupełnienie już zgłoszonych propozycji, a także ich ewentualne rozszerzenie o nowe przedsięwzięcia.

- Zaproszenie, które jako marszałkowie otrzymaliśmy pod koniec lipca br., jak na razie upatruje rolę władz regionalnych w przedstawieniu propozycji i opiniowaniu projektów pod kątem zasadności dla osiągania celów tego unijnego mechanizmu. Liczę, że regiony będą zaangażowane na każdym etapie prac nad Krajowym Planem Odbudowy, a zgłoszone przez nas propozycje będą wśród przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Koniecznym jest, by urzędy marszałkowskie zostały włączone w system wdrażania Planu Odbudowy – wyjaśniał Olgierd Geblewicz.

Tworzony przez rząd Krajowy Plan Odbudowy będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Według zaleceń Brukseli wskazywane reformy powinny być realizowane w ciągu 4 lat, a inwestycje w ciągu 7 lat. Krajowe Plany Odbudowy muszą zostać przekazane Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2021 r. Stworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności to efekt ostatniego szczytu budżetowego Unii Europejskiej.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Niedziałkowskiego 6A / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: ul. Konstytucji 3-go Maja 10 (obok apteki)

  poniedziałek 15.00-17.00, czwartek 14.00-16.30

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

 

EWA NIEDZIELCZYK

  INTERNISTA

specjalista chorób płuc

gabinet, ul. Dąbrowskiego 4, pok.128

sobota 10.00 – 12.00

rejestracja telefoniczna

tel. 607 39 48 48 , 91 321 44 55

 

STOMATOLOGIA

NZOZ CHRIS DENT

KRZYSZTOF GMYREK

ul. Małopolska 53

przyjęcia prywatne oraz w ramach

umowy z NFZ (w tym protetyka)

rejestracja telefoniczna

tel.91 321 54 88, + 48 604 577 609

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

 

GABINET NEUROLOGICZNY

JACEK KOŁODZIEJ

    NEUROLOG

przyjęcia: Pasaż Centrum od ul. Boh. Września 6

środa 16.00 – 18.00, czwartek 18.00 – 20.00

tel. kontaktowy 502 525 870

    WIZYTY DOMOWE

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

Konsultacje okulistyczne

Prof. dr hab. n. med.

Olgierd Palacz

Przyjmuje raz w miesiącu.

Rejestracja w Przychodni Lekarskiej

Tadeusz Czajka

Tel. 91 321 94 44

Włodzimierz Andrzej Olek

    SPECJALISTA CHIRURG

WIZYTY DOMOWE

        tel. dom. 91 321 22 44

przyjęcia: wtorek, czwartek, godz. 15.00-17.00

  ul. Piastowska 60, Świnoujście

 

Gabinet stomatologiczny

Lek. stom. J. Burzyńska-Kowalska

  • kompleksowe leczenie stomatologiczno-protetyczne, wybielanie zębów, periodentologia, zabiegi z medycyny estetycznej

                Godziny przyjęć

od poniedziałku do czwartku godz. 11:00- 15:00

tel. 91 321 85 70, 604 081 631

Świnoujście, ul. Monte Cassino 2

    

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Sprzedam w dobrej cenie znakomite lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana niedawno ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski