WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

20.11.2020 9:03

Plan wyłożony do publicznego wglądu

W dniu 10 listopada ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego. Publiczną dyskusję nad planem zaplanowano na 1 grudnia br.

 

Prezydent zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście, w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór. Projekt planu zostaje udostępniony do publicznego wglądu od 18 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r. poprzez bezpośredni kontakt oraz zamieszczenie w internecie.
Bezpośredni kontakt i obsługa może nastąpić w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerem: 91 327 86 77 lub mailowo pod adresem: wua@um.swinoujscie.pl. Projektu planu zamieszczono także na stronie internetowej: http:// bip.um.swinoujscie.pl  (zakładka: tablica ogłoszeń - dokumenty wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia)
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 01 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 1 o godz. 12.00.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: uwagi-wua@um.swinoujscie.pl albo za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Jak czytamy w obwieszczeniu: „Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Wgląd do każdego planu na poziomie jego konsultacji i uchwalania jest niezwykle ważny głównie dla bezpośrednio zainteresowanych danym terenem. Bywa bowiem tak, że bez zorientowania się i wniesienia uwag do zapisów przed uchwaleniem planu po czasie może się okazać, że jesteśmy zaskoczeni uchwalonymi rozstrzygnięciami i nic już nie można wtedy zmienić.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl