WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

12.10.2017 8:38

Statut Miasta ...a życie

Wczorajsze nagłe, dość niespodziewane i kategoryczne przerwanie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście przez jej przewodniczącego Dariusza Śliwińskiego (PO) w zasadzie na początku jej obrad, bez rozwinięcia tematu i nie dopuszczenie do głosu reprezentującego mieszkańców Zarządu Osiedla Warszów wywołuje kontrowersje i społeczne wzburzenie, które uwidoczniło się już po tej decyzji. Poniżej dla przypomnienia cytujemy zapisy Statutu Miasta w oparciu o który działa Rada Miasta. Wnioski każdy może sam wysnuć.

 

§ 55. 1. Przewodniczący może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w przypadkach: a) niemożności rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad, b) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających rozpatrzenie spraw, c) braku kworum – w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole sesji, d) zakłócenia porządku na sali obrad przez radnych, e) zakłócenia porządku obrad przez publiczność – do czasu jej usunięcia i przywrócenia porządku.

§ 49. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, a w szczególności dotyczących: - stwierdzenia kworum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpień, - głosowania imiennego, - zamknięcia listy mówców, - zarządzenia przerwy, - przestrzegania zasad porządku obrad, - reasumpcji głosowania. 11 2. Zgłoszone wnioski formalne przewodniczący poddaje niezwłocznie pod głosowanie. Wniosek uznaje się za przyjęty, po uzyskaniu zwykłej większości głosów. 

§ 50. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania nad projektem uchwały. 2. Po rozpoczęciu procedury głosowania przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w przypadku zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

§ 54. 1. Rada może obradować również na sesjach nadzwyczajnych zwołanych na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 pełnego składu rady. 

1) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał; 

2) Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia następnego po dniu złożenia wniosku; 

3) do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał; 

4) o zwołaniu sesji nadzwyczajnej przewodniczący powiadamia radnych nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem sesji.  

2. Do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, za zgodą wnioskodawców, zmiany mogą być wprowadzone tylko bezwzględną większością głosów pełnego składu rady. 

§ 65 1. Radny może zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały trzykrotnie. Pierwsze wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Kolejne wystąpienia nie mogą być dłuższe niż po 2 minuty. 2. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień: 1) przedstawicieli władz centralnych i regionalnych biorących udział w sesji i innych zaproszonych gości; 2) referujących w sprawach objętych porządkiem obrad: prezydenta, skarbnika, sekretarza osoby upoważnionej przez prezydenta, przewodniczącego właściwej komisji rady oraz sprawozdawców projektu uchwały. 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl