WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

19.04.2017 11:49

Poszukiwani opiekunowie prawni i kuratorzy

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

 

Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

c)     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym,

d)     brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,

e)     stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

f)      nieposzlakowana opinia.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd.

 

Do zadań kuratorów lub opiekunów prawnych należeć będzie:

a)     sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,

b)     reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

c)     zarządzanie majątkiem podopiecznego,

d)     sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle raz - dwa razy w roku).

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” wymaganych dokumentów:

a)     CV,

b)     zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

c)     oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

d)     oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz sprawowania funkcji opiekuna prawnego lub kuratora

 w terminie do 21 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 72-600 Świnoujście ul. J. Dąbrowskiego 4.

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

 

1.     Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo, iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie są przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

2.     Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

3.     Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz wymaganą dokumentacją tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. Wypłata wynagrodzenia następuje po przekazaniu do MOPR środków pieniężnych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

4.     Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 Uwaga:

Objęcie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

 BiK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl