WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

27.11.2009 7:02

Nowy nadzór pedagogiczny

Resort edukacji bierze się za sprawdzanie, jak uczą polskie szkoły. Dzięki szczegółowym kontrolom Ministerstwo Edukacji Narodowej chce stworzyć ogólnopolski system informacji o jakości pracy placówek oświatowych. Będzie to bodziec dla słabszych szkół do poprawy jakości nauczania. Również rodzice będą mogli zdecydować, do której szkoły chcą posłać swoje dziecko.

9 listopada zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych. Zmieniło ono całkowicie obowiązujące do tego dnia zasady pełnienia nadzoru. Wzmocniony nadzór pedagogiczny realizowany będzie poprzez dokonywanie analiz i ocen jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek. Będzie on sprawowany w sposób planowy lub doraźny, będzie uwzględniał informacje pozyskiwane w toku nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki.

Kurator oświaty otrzymał trzy formy nadzoru zewnętrznego: ewaluację całościową lub problemową, kontrole i wspomaganie.

Ewaluacja to badanie praktyczne i zarazem oceniające, mające na celu  pomoc w usunięciu praktycznych trudności. Ma określać stopień spełniania przez szkołę lub inna placówkę oświatową wymagań stawianych przez państwo, między innymi na podstawie efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. Ewaluację zewnętrzną ma uzupełniać ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez dyrektora szkoły (placówki) we współpracy z nauczycielami.

Celem ewaluacji zewnętrznej jest ustalenie oceny spełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę jednego z pięciu poziomów. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania. Poziom B to wysoki stopień wypełniania wymagania; C - średni stopień wypełniania wymagania; D - podstawowy stopień wypełniania wymagania i E niski stopień wypełniania wymagania.

Ponadto, duże znaczenie przypisuje się ewaluacji problemowej, która będzie dokonywana w zakresie niektórych problemów wybranych z obszarów działalności szkoły (placówki).

Kolejna forma nadzoru to kontrola. Będzie ona ustalała przestrzeganie prawa przez szkoły (placówki) oraz organy prowadzące w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. 

Wspomaganie pracy szkół i placówek odbywać się będzie m.in. poprzez przygotowywanie i publikowanie (z wykorzystaniem strony internetowej) analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli przestrzegania prawa, a także przykładów dobrych praktyk.

Po przeprowadzonych kontrolach przez kuratorium dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, na podstawie otrzymanego raportu,  w przypadku wniosków wskazujących na potrzebę zmiany, będą zobowiązani we współdziałaniu z nauczycielami podjąć działania ukierunkowane na poprawę działalności edukacyjnej.

Więcej na ten temat w najbliższym gazetowym wydaniu „Wyspiarza niebieskiego”

W materiale wykorzystano informacje dostępne w Internecie.

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl